artikel

Status aparte

Gezond werken

De werkgever moet de preventiemedewerker in de gelegenheid stellen de bijstand zelfstandig en onafhankelijk te verlenen. De preventiemedewerkers worden uit hoofde van een juiste taakuitoefening niet benadeeld in hun positie in het bedrijf of de inrichting. Artikel 21, vierde zin, van de Wet op de ondernemingsraadsleden is van overeenkomstige toepassing. Dit artikel, dat de ontslagbescherming van ondernemingsraadsleden  regelt, is ook van toepassing op de preventiemedewerker.

Reageer op dit artikel