artikel

Van het pad door pesten

Gezond werken

Bij een ontbindingsverzoek gaat de werkgever voorbij aan het feit dat de werkneemster wordt gepest door haar collega’s. Wat zegt de rechter daarover?

Van het pad door pesten

Een vrouw werkt sinds november 2011 bij een stichting, eerst als woonbegeleider, later als activiteitenbegeleider. De Stichting biedt begeleiding en activering in combinatie met huisvesting aan mensen die (tijdelijk) kwetsbaar zijn door psychiatrische en/of psychosociale problemen.

Werkgever wil ontbinding van arbeidsovereenkomst: gebrekkig functioneren

Tijdens een agressietraining – waarbij vertrouwelijkheid is afgesproken – vertelt de werkneemster haar emotionele levensverhaal. Collega’s hebben die vertrouwelijkheid geschonden en haar verhaal is op straat komen te liggen. De werkneemster wordt daarna geconfronteerd met pesterijen en er is sprake van seksuele intimidatie. Zij klaagt bij de vertrouwenspersoon, maar dat is een P&O-functionaris die vervolgens aanstuurt op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkneemster wordt eind oktober 2015 vrijgesteld van haar werk. De werkgever verzoekt in januari 2016 ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gebrekkig functioneren en een verstoorde arbeidsverhouding.

Klachten over functioneren niet los te zien van pesten en seksuele intimidatie

De kantonrechter stelt voorop dat dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden als daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is (art. 7:669 BW). De kern van de zaak is het functioneren van de werkneemster en de mogelijke oorzaak. De klachten over het functioneren kunnen niet los gezien worden van de pesterijen en seksuele intimidatie. Het vertrouwen van de werknemer is geschaad doordat collega’s vertrouwelijke en persoonlijke informatie hebben doorverteld.

Niet gek dat werkneemster geblokkeerd raakte: geen verwijtbaar disfunctioneren

Er is dan ook geen sprake van verwijtbaar disfunctioneren. Er zijn weliswaar veel gesprekken met de werkneemster gevoerd, maar die zijn niet effectief gebleken. Verder is het algemeen bekend dat pesten een van de belangrijkste oorzaken is van conflicten op de werkvloer. Door de toonzetting en de eenzijdige invalshoek is het niet zo gek dat de werkneemster geblokkeerd raakte in dit conflict. De rechter merkt op dat de werkneemster lange tijd niet wist dat er een externe vertrouwenspersoon was aangesteld bij wie ze terecht had gekund.

De werkneemster heeft desgevraagd verklaard dat zij bij de stichting wil blijven werken, maar op een andere locatie en na een gesprek met de externe vertrouwenspersoon. De rechter ziet dan ook geen grond voor een verstoorde arbeidsrelatie en wijst het ontbindingsverzoek af.

 

Bron: Kantonrechter Alkmaar, 7 maart 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:1659
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> TIP: Bijblijven met jurisprudentie? Kom naar de Arbo wetgeving & Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel