artikel

Bij Bavaria lukt het

Persoonlijke beschermingsmiddelen

– Er komt een stuurgroep met HR, KAM, Facilitair en Bouw/ IT op uitnodiging. De stuurgroep heeft de projectleiding, is procesbewaker van de diverse veiligheidsdeelprojecten en heeft daarnaast een inhoudelijke inbreng.

 

– De KAM-functionaris wisselt ervaringen en tips uit met HR over gedrags- en cultuurverandering.

 

– HR ondersteunt de leidinggevenden bij het voeren van werkoverleg en het omgaan met weerstand. Die vaardigheden worden gericht geoefend. Zo zijn direct leidinggevenden getraind in het effectief inzetten van een veiligheidsfIlm tijdens het werkoverleg. Alle medewerkers hebben de film op die manier te zien gekregen. Drie maanden later is de fIlm middels een postercampagne opnieuw onder de aandacht gebracht, met ruimte op de agenda van de werkoverleggen voor discussie.

 

– Eens in de zes weken is er een vergadering met HR, de VGWcommissie van de OR, de manager KAM en de bedrijfsarts. De OR blijft zo op de hoogte van de voortgang van de diverse projecten en fungeert als spreekbuis van de werkvloer.

 

– HR is verantwoordelijk voor het bedrijfsreglement en legt hierin afspraken over bijvoorbeeld visitering en het dragen van PBM’s vast. De proceskant van het veiligheidsproject ligt daarmee bij HR.

 

Tijdens het project bleek dat met name direct leidinggevenden meer ondersteuning nodig hadden bij hun rol. Dat leidde tot een aantal tussenstappen.

 

 

Door een helder systeem voor werkopdrachten is de procedure van het oplossen van knelpunten op de werkvloer verbeterd. Medewerkers melden onveilige situaties via een geautomatiseerde standaard werkopdracht bij de technische dienst (TD). Die plant de melding met een hoge prioriteitscode in. Is de opdracht uitgevoerd en de onveilige situatie opgelost, dan ontvangt degene die de melding heeft gedaan, hiervan bericht. Hiermee is dit meldingssysteem een onderdeel geworden van het totale onderhoudssysteem.

 

– Er is veel energie gestoken in meer begrip en steun voor bedrijfsveiligheid bij de TD. Door de deelname aan het project en het bijwonen van congressen is het hoofd TD zich zeer bewust geworden van het brede belang van veiligheid in het bedrijf

 

– HR heeft leidinggevenden met behulp van algemene gesprekstechnieken getraind in het omgaan met weerstand en het voeren van werkoverleg. De leidinggevende paste deze technieken vervolgens onder begeleiding van HR toe in het werkoverleg. Een aantal leidinggevenden kreeg daarbij begeleiding van een persoonlijke coach.

 

– Veiligheid is een standaardagendapunt geworden in het werkoverleg.

 

 

Door steun van het hoger management en HR durft 75 procent van de direct leidinggevenden hun medewerkers aan te spreken op onveilig gedrag en sneller tot actie over te gaan. Geen veiligheidsbrillen en gehoorbescherming? De leidinggevende spreekt de werknemer hierop aan en vraagt naar de achterliggende reden. Bij klachten over gebrekkig comfort van de hulpmiddelen zoekt hij naar alternatieven. Daarna ziet hij toe op het (juiste) gebruik van de gekozen nieuwe materialen.

 

– Bij de overige 25 procent direct leidinggevenden is aan- en bijsturing van het gedrag nodig door hun eigen leidinggevenden. ‘Een bedenksel van het management, dat drijft wel weer over’ is kennelijk hun eerste gedachte. Aanspreken sorteert effect, maar dit gedrag blijft een aandachtspunt voor HR en KAM -functionaris.

 

– De direct leidinggevende maakt veiligheid bespreekbaar tijdens het werkoverleg (vast agendapunt) en zoekt met zijn medewerkers naar oplossingen voor problemen. Maar ook buiten het werkoverleg is veiligheid nadrukkelijk onderwerp van gesprek.

 

HR heeft samen met de stuurgroep en een extern deskundige een communicatieplan opgesteld om terugval te voorkomen en de overige 25 procent van de direct leidinggevenden over de streep te trekken. Continue aandacht voor en ondersteuning van direct leidinggevenden blijkt nodig voor een blijvende gedragsverandering en cultuuromslag. Blijven aansturen en aanspreken op alle niveaus is hier het credo.

 

Borging, structuur en controle door een externe partij helpen bij het maken en nakomen van afspraken over veiligheid op de werkvloer. Daarom is met Ohsas gestart, met een belangrijke rol voor de direct leidinggevenden.

 

De eerste feestjes zijn inmiddels gevierd door met zijn allen taart of ijs te eten: goede afdelingen hebben alle lof gekregen in het personeelsblad.

 

De rol van direct leidinggevenden bij het vieren van successen krijgt in de toekomst verder vorm.

 

De direct leidinggevenden zijn dus een onmisbare schakel. Voldoende aandacht voor (de ontwikkeling van) hun kennis en vaardigheden is daarom belangrijk. Natuurlijk kunnen op een paar trainingsdagen niet alle benodigde kennis en vaardigheden aan bod komen. ‘Oefening baart kunst’ is dan ook het devies, naast intervisie en coaching. Een (persoonlijk) meerjarenplan is een waardevol middel om kennis actueel te houden en vaardigheden verder te ontwikkelen.

 

Bavaria’s successen

 

– De aandacht voor veilig werken is sterk toegenomen.

 

– Het aantal ongelukken is met 25 procent gedaald.

 

– Het verzuim is nog nooit zo laag geweest.

 

– Afdelingen starten hun eigen initiatieven op.

 

Zo gaat de afdeling Logistiek voor het ‘veiligste magazijn van Nederland’.

 

 

Reageer op dit artikel