artikel

Geen veiligheidsschoenen: teen kwijt

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een chauffeur werkt als uitzendkracht voor BTS. Dit uitzendbureau stelt hem ter beschikking aan transportbedrijf X. Hij moet tuinmachines naar Spanje brengen. Bij het lossen gaat hij op enig moment in de aanhanger van de vrachtwagen staan en raakt met een teen beklemd onder een lepel van een heftruck.

Geen veiligheidsschoenen: teen kwijt

Hij verliest de top van zijn (linker) grote teen en kneust zijn rechterhand. Na behandeling in Spanje ondergaat hij in Nederland verdere poliklinische behandeling. Zowel BTS als transportbedrijf X zijn op grond van de cao-Beroepsgoederenvervoer verplicht een ongevallenverzekering voor hun chauffeurs af te sluiten. De verzekering van transportbedrijf X biedt echter voor dit voorval geen dekking. De chauffeur stelt beide bedrijven hoofdelijk aansprakelijk voor de schade en verwijt hen ook dat zij hun cao-verplichting niet zijn nagekomen. Kantonrechter en hof hebben de vorderingen afgewezen, mede omdat zowel de afnemer als transportbedrijf X de chauffeur hadden opgedragen zich niet met het lossen te bemoeien.

Schade

Volgens de Hoge Raad heeft de chauffeur schade geleden in de uitoefening van zijn werk. Daarvoor zijn zowel BTS (tweede lid art. 7:658 BW) al transportbedrijf X (vierde lid) aansprakelijk, tenzij zij aantonen dat zij aan hun zorgplicht hebben voldaan. Het wetsartikel vergt een hoog veiligheidsniveau van werkruimte, werktuigen, gereedschappen en kleding, alsmede van de organisatie van de werkzaamheden. Ook vereist het het nodige toezicht op behoorlijke naleving van de gegeven instructies. Indien de locatie van de werkzaamheden adequaat toezicht verhindert, zijn zo nodig aanvullende maatregelen vereist. Voor een chauffeur zal niet steeds duidelijk zijn of een handeling valt onder het lossen van lading. Volgens een getuige wilde hij het zeildoek van de vrachtwagen losmaken omdat dit beschadigd dreigde te worden. Het is de vraag of dit nog onder het begrip ‘lossen’ valt. Ook hadden BTS en transportbedrijf X er rekening mee moeten houden dat werknemers wel eens nalaten de nodige voorzichtigheid in acht te nemen om ongelukken te voorkomen.

Geen PBM

De Raad gaat er veronderstellenderwijs van uit dat er geen veiligheidsschoenen waren verstrekt en dat die hadden kunnen bijdragen aan het voorkomen of beperken van het letsel. In dit licht is het alleen geven van een duidelijk instructie om niet zelf te lossen niet voldoende om aan te nemen dat beide werkgevers aan hun zorgplicht hebben voldaan. De zorgplicht houdt in dit geval ook in: het verstrekken van veiligheidsschoenen aan de chauffeur. De Raad passeert dat er sprake was van gebrekkig toezicht bij het lossen in Spanje, omdat dit zou uitgaan van een te hoge zorgplicht voor de werkgever(s). Wel acht de Raad de klacht van de chauffeur gegrond dat er geen RI&E was uitgevoerd en dat er geen melding was gedaan van het ongeval bij de Inspectie SZW. Het niet afsluiten van een verzekering zoals de cao verplicht ziet de Hoge Raad, anders dan het hof, als een zelfstandig verwijt. Het hoger beroep slaagt, de Hoge Raad verwijst de zaak naar een ander hof voor verdere afdoening.

Bron: Hoge Raad, 5 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3519
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

Bij de tijd blijven op het gebied van jurisprudentie? Kom naar de Arbo Wetgeving & Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel