nieuws

Arbeidsgerelateerde zorg blijft uitdaging

RIE

De kabinetsplannen voor de arbeidsgerelateerde zorg vormen ook een uitdaging voor arboprofessionals en preventiemedewerkers.

Arbeidsgerelateerde zorg blijft uitdaging

De ziekteverzuimcijfers mogen dalen, maar het aantal beroepsziekten neemt niet af. Recent TNO-onderzoek laat zien dat meer dan 5 procent van de werknemers in het afgelopen jaar klachten had of ziek was  door het werk. Dit zijn meer dan 420.000 mensen per jaar. Het is goed om te lezen dat het kabinet ziet dat de arbeidsgerelateerde zorg aan verandering toe is. Het kabinet stelt dat er op basis van het verdeelde SER-advies nu geen draagvlak is voor een stelselherziening. Is dat terecht?

Verantwoordelijkheid

Het kabinet legt de verantwoordelijkheid nog steeds bij de marktpartijen en gaat ervan uit dat werkgevers en werknemers op dit punt (samen) initiatieven nemen. Tot op heden is dit zeker niet het geval. De activiteiten van veel branches lopen zichtbaar terug. Op organisatieniveau zien we dat preventie in het afgelopen decennium een steeds kleinere component is geworden in het contract tussen arbodienst en werkgever.

Focus

De uitgaven van werkgevers aan preventiezorg zijn gering, naar schatting vijftien euro per medewerker per jaar. De focus ligt op het terugdringen van arbeidsverzuim en beperken van de inzet en kosten van arbodiensten. Dit beperkte budget gaat op aan interventies gericht op het voorkomen van een loonsanctie door het UWV (Wet verbetering Poortwachter). Ook veranderen de arbeidsrelaties sterk en neemt het aantal ‘vrijwillige’ zzp’ers gestaag toe. In dit veranderende arbeidslandschap doet het kabinet een beroep op dezelfde marktpartijen. Dit geeft weinig vertrouwen voor een toekomstbestendige preventieaanpak voor werkend Nederland.

Beroepsziekte

Is preventie niet te belangrijk om aan de markt over te laten? Op dit moment ontbreekt elke financiële prikkel om beroepsziekten te voorkomen. Het juridisch aansprakelijk stellen is vaak een langdurige en kostbare procedure voor de betrokken werknemer. De veroorzaker is vaak moeilijk aan te wijzen en de baten van de gemaakte preventiekosten komen vaak niet directe ten goede aan hen die erin geïnvesteerd hebben.

Meersporenbeleid

De auteurs pleiten voor het inzetten van een meersporenbeleid:

  • Hoger kennisniveau van beroepsrisico’s
  • Toegang voor alle werkenden tot multidisciplinaire specialisten
  • Verplichting voor alle organisaties om risicomanagement te organiseren
  • Beter financieel vangnet voor mensen met diagnose beroepsziekte
  • Financiële compensatie van beroepsziekten conform Europese wetgeving

Zelf doen

Wat kunnen organisaties en ondernemers die geïnspireerd zijn door duurzaam ondernemen, al zelf doen? Als de verandering van boven voorlopig niet komt, moeten we dan niet gewoon van onderaf beginnen? De noodzaak tot preventie moet voortkomen uit een intrinsieke motivatie en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. De auteurs pleiten ervoor de huidige wettelijk verplichte instrumenten (RI&E en PAGO) tot vast onderdeel te maken van de managementcyclus bij duurzaam ondernemen. Gebruik de RI&E als een dynamisch instrument met inzet van alle aanwezige kennis en kunde. En geef het Preventief Medisch onderzoek (PMO) een prominente rol in deze managementcyclus.

 

> Interesse in het hele artikel? Lees ‘Arbeidsgerelateerde zorg, hoe nu verder?’ door Rick Menting en Jolanda Willems in Veiligheid & Preventie 2-2015.

>Meer weten over preventie? Praktijkblad Veiligheid&preventie.

Reageer op dit artikel