artikel

Angst voor asbest

Veilig werken

Later blijkt dat het ging om platen waarin asbest was verwerkt, en wel 5 tot 10 procent chrylosiet. Dat materiaal kan de longziekte asbestose en/of mesothelioom veroorzaken.De Arbeidsinspectie legt een forse boete op wegens diverse (ernstige) overtredingen van het Arbobesluit. De sloop was niet gemeld en er was ook geen adequaat toezicht. Verder ontbrak er een werkplan en het vrijgekomen materiaal werd niet in gesloten verpakking afgevoerd.
De werknemer is sinds september 2001 ziek. Hij heeft psychische klachten, omdat hij bang is dat hij een fatale asbestziekte krijgt. Een jaar later ontvangt hij vanwege die klachten een WAO-uitkering op basis van 80 tot 100 procent arbeidsongeschiktheid. Volgens de behandelende deskundige is er voorlopig geen zicht op herstel.

De werknemer vraagt de kantonrechter de werkgever voor alle schade aansprakelijk te stellen, omdat hij tekort is geschoten in zijn verplichting de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Daardoor was de kans aanmerkelijk groter dat hij asbestkristal zou inademen.
De eis wordt afgewezen en de werknemer gaat in beroep.

Het hof stelt eerst vast dat de werknemer tijdens zijn werk onbeschermd met asbest in aanraking is gekomen. Dat staat los van de vraag of er nu wel of geen opdracht was gegeven het dakbeschot te slopen en het feit dat er maskers en handschoenen ter beschikking waren gesteld. Hoe lang die blootstelling precies heeft geduurd, acht het hof niet van belang. Het was de verantwoordelijkheid van de werkgever als feitelijke werkgever om erop toe te zien dat de werknemer niet onbeschermd met asbest in aanraking zou komen.

De werkgever heeft in het geheel niet onderkend dat er gewerkt kon worden met asbesthoudend materiaal. Door de Arbeidsinspectie zijn drie direct beboetbare – dus ernstige – feiten geconstateerd. Op grond van dit alles is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht ex art. 7:658 lid 4 BW.
Het hof vernietigt de uitspraak van de kantonrechter. De werkgever is volledig aansprakelijk voor de eventueel te lijden schade. De schadeomvang is op dit moment niet bekend. De werknemer heeft nog geen lichamelijke klachten en is volgens een deskundige redelijk in staat zelf zijn loon te verdienen.

Reageer op dit artikel