artikel

Thuis weed kweken

Veilig werken

Hij geeft dat toe, evenals het feit dat hij de benodigde stroom buiten de elektriciteitsmeter heeft afgetapt. Op grond van artikel 81 Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt hij ontslagen wegens plichtsverzuim. Bezwaar en beroep bij de rechtbank worden ongegrond verklaard.

In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat de gedragingen die de werknemer kunnen worden aangerekend, wel degelijk een vorm van plichtsverzuim zijn. De Raad is het in deze met de rechtbank eens. Het verweer dat het hier alleen zou gaan om een gedraging in de privesfeer vindt de Raad onterecht. Het gaat hier om grensoverschrijdend gedrag dat ook zijn weerslag heeft op het functioneren van de werknemer als ambtenaar in de Penitentiaire Inrichting.

Dat hij tot zijn gedrag is gekomen om zijn schulden te kunnen aflossen, vindt de Raad niet ter zake. Daarom was de minister bevoegd wegens het begane plichtsverzuim een disciplinaire straf op te leggen. Ondanks het lange dienstverband, vindt de raad het disciplinair ontslag dan ook evenredig aan het gepleegde plichtsverzuim. Zeker gezien de gestelde eisen met betrekking tot betrouwbaarheid en integriteit van medewerkers van de PI. De aangevallen uitspraak wordt bevestigd.

Reageer op dit artikel