nieuws

Nieuwe regels voor Brzo-bedrijven

Veilig werken

Het Besluit risico zware ongevallen 2015 is van kracht geworden. Dit houdt in dat Brzo-bedrijven voortaan worden ingedeeld als hoog- en laagdrempelige inrichtingen.

Nieuwe regels voor Brzo-bedrijven

In Nederland zijn ongeveer vierhonderd bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en daarom specifieke maatregelen moeten nemen om de risico’s van zware ongevallen te beperken. Of een bedrijf wordt ingedeeld als hoog- of als laagdrempelige inrichting, hangt af van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen. Dit wordt vastgesteld door de nieuwe regels van Brzo2015. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Het Brzo2015 vervangt Brzo1999.

Veiligheidsrapport

Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen, maar zij hoeven dit niet aan te tonen in een veiligheidsrapport.

Nieuwe verplichtingen

Door de nieuwe indeling kunnen bedrijven die tot nog toe geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo2015 vallen en vice versa. Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen moeten de bedrijven voor 1 juni 2016 nagaan of deze wijzigingen gevolgen hebben voor hun indeling. Wijzigingen moeten zij melden bij het bevoegd gezag.

Inspecties

De nieuwe indeling is niet het enige gevolg van Brzo2015. Het besluit maakt het ook verplicht om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en er moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld. Omdat de gevolgen zo groot zijn wanneer het mis zou gaan bij een Brzo-bedrijf, worden deze ondernemingen vaker dan andere bedrijven geïnspecteerd. Het Brzo-inspectieteam bestaat uit inspecteurs van de volgende organisaties:

  • In opdracht van gemeenten of provincies controleren Omgevingsdiensten (OD’s) op milieuaspecten en externe veiligheid
  • Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inspecteert vanuit het oogpunt van de werknemersveiligheid.
  • De veiligheidsregio controleert op brandveiligheid en rampenbestrijding.

Eigen verantwoordelijkheid

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Reageer op dit artikel