artikel

Actueel

Wetgeving

FNV Bouw heeft grondwerkers die ziek zijn door het werken met asbest opgeroepen zich te melden. De oproep volgt op het toekennen van een schadevergoeding van 60.000 euro door de Heerlense kantonrechter aan de familie van een overleden grondwerker.

 

De kantonrechter acht bewezen dat de grondwerker uit Geleen de dodelijke ziekte mesothelioom opliep tijdens werk aan een riolering in de jaren 1972-1973. De oud-werknemer van wegenbouwer Baars uit Landgraaf overleed in 2001 op 51-jarige leeftijd. Twee jaar geleden bracht de familie de zaak voor de rechter.

 

Volgens de rechter heeft Baars de oudwerknemer onvoldoende beschermd tegen de asbestvezels die bij boren of zagen in de rioleringsbuizen van eterniet vrijkomen. De rechtbank baseert zich daarbij op een uitspraak van de Hoge Raad die al in 1949 uitsprak dat werkgevers moeten weten of er met asbest wordt gewerkt en wat de risico’s daarvan zijn.

 

Volgens advocaat Bob Ruers is het voor het eerst dat de rechter zich uitspreekt over eternietbuizen en asbestziekten. Door de uitspraak kunnen mogelijk honderden grondwerkers die ziek zijn geworden door asbest een schadevergoeding krijgen.

 

FNV Bouw Zuidoost ‘gaat er alles aan doen om andere asbestslachtoffers te traceren’, zegt regiobestuurder Hans Wijers in een reactie op de uitspraak. Dat wil volgens hem niet zeggen dat daar onverbiddelijk schadeclaims uit voortkomen. ‘Maar met FNV Bureau Beroepsziekten hebben we de expertise in huis om te bekijken of we ook in soortgelijke gevallen de werkgever kunnen aanspreken’, aldus Wijers. Volgens directeur Jan de Jong van FNV Bureau Beroepsziekten heeft het bureau tot dusverre nog geen dossiers van grondwerkers in behandeling.

 

In het boek Het Asbestdrama dat deze zomer uitkwam, ijveren de auteurs, advocaat Bob Ruers en Nico Schouten, voor het in kaart brengen van alle asbest in de Nederlandse bodem en de Nederlandse gebouwen. Ook vragen zij om een parlementaire enquete naar de rol van overheden in misstanden bij het werken met asbest.

 

In het boek schetsen Ruers en Schouten van het Wetenschappelijk Bureau SP een beeld van ondernemers die werknemers blootstellen aan dodelijke gevaren, overheden om de tuin leiden en onderzoeken manipuleren.

 

Volgens de auteurs stierven in Nederland tot nu toe zo’n 7.000 mensen aan asbestgerelateerde kanker en zullen de komende jaren nog ongeveer 12.000 doden volgen. In West-Europa zullen de komende jaren een kwart miljoen mensen overlijden door asbest, aldus Ruers en Schouten.

 

De eternietbedrijven in Nederland zouden volgens de SP-medewerkers al sinds de jaren twintig op de hoogte zijn van de gevaren van asbest, maar toch zijn doorgegaan met de productie van asbest.

 

Arboprofessionals kunnen via ‘Les Online’ op internet les krijgen over psychische aandoeningen en vermoeidheid in het werk. ‘Les Online’ is een nieuw onderdeel van de website ‘Psychisch & Werk’ (www.psychischenwerk.nl). In Les Online leren professionals snel de huidige inzichten over het voorspellen, herkennen en ingrijpen bij psychische klachten. Bij het trainen en oplossen van problemen gebruikt Les Online casussen uit de praktijk van bedrijfsartsen. Arboprofessionals kunnen verschillende instrumenten inzetten en moeten de resultaten interpreteren. Zij krijgen feedback op hun prestaties.

 

De informatie in Les Online baseert zich op de verkregen kennis uit meer dan veertig projecten binnen het programma Psychische Vermoeidheid in de Arbeidssituatie (PVA). De lessen zijn samengesteld door het Coronel Instituut, opleidingskundige Frans Vlek van de National School of Occupational Health en Monique Loo van arbodienst Arbo Unie.

 

De beroepsorganisaties van arbodeskundigen hebben een convenant opgesteld over de toekomstige samenwerking bij de ondersteuning van bedrijven.

 

In het convenant van de vereniging van bedrijfsartsen (NVAB), arbeids- en organisatiedeskundigen (BA&O), arbeidshygienisten (NVvA) en veiligheidskundigen (NVVK) staan afspraken over hoe de kerndisciplines gezamenlijk op willen trekken en onder welke voorwaarden dat moet gebeuren.

 

Nu al werken de vier beroepsverenigingen nauw samen. De verenigingen willen een gezamenlijke marktverkenning uitvoeren hoe zij bedrijven het best kunnen ondersteunen bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Andere samenwerkingsprojecten tussen de vier kerndisciplines zijn de Leidraad RI&E voor het toetsen van een risico-inventarisatie en -evaluatie en een multidisciplinair gehoorbeschermingsprogramma.

 

Het aantal beroepsziekten door psychische klachten is in 2004 opnieuw toegenomen. Volgens het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2005 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) krijgen werknemers vaker te maken met agressie en geweld door publiek.

 

Vooral in de dienstverlening en bij de overheid nemen agressie en intimiderend gedrag tegen werknemers toe, meldt het NCvB. Het probleem is het grootst in de gezondheidszorg. Ook politiemensen, buschauffeurs en treinpersoneel staan vaker tegenover agressieve personen.

 

Geweld en intimidatie leiden volgens het Signaleringsrapport tot problemen in functioneren, gezondheidsklachten en verzuim. Werkgevers, werknemers en arbodiensten moeten het onderwerp daarom meer aandacht geven, bepleit het Centrum.

 

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten registreerde in 2004 in totaal 5.788 beroepsziektemeldingen. Dat is drie procent minder dan het jaar daarvoor.

 

Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn nog steeds de meest gemelde beroepsziekte (39%), ondanks de halvering van het aantal RSI-meldingen sinds 2000. Op de tweede plaats komen psychische aandoeningen (27%). Het aantal gemelde psychische aandoeningen stijgt voor het tweede opeenvolgende jaar. Op de derde plaats staan gehooraandoeningen.

 

Het verminderde aantal RSI-meldingen verklaart het NCvB uit een betere preventie binnen bedrijven, arboconvenanten en de invoering van de Wet verbetering poortwachter. Ook zouden artsen een zorgvuldigere afweging maken over het melden van RSI als beroepsziekte.

 

Het Centrum vraagt in het Signaleringsrapport in zogeheten ‘alerts’ extra aandacht voor zeer fijn stof op het werk, zwaar werk tijdens zwangerschap, prikincidenten en gehooraandoeningen door levend lawaai. Levende lawaaibronnen, zoals varkens op een varkenshouderij en schreeuwende kinderen in zwembaden, leiden tot meer meldingen van gehooraandoeningen.

 

Het NCvB brengt het Signaleringsrapport Beroepsziekten jaarlijks uit in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport baseert zich op meldingen van arbodiensten en individuele bedrijfsartsen, die verplicht zijn beroepsziekten te melden bij het NCvB.

 

Er wordt nog te onveilig gewerkt met vorkheftrucks. Dat stelt de Arbeidsinspectie na controle bij 1.100 bedrijven met 3.000 heftrucks.

 

Meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven kreeg van de Arbeidsinspectie (AI) een waarschuwing of boete voor onveilig werken met vorkheftrucks.

 

Sommige trucks boden de chauffeur geen bescherming tegen kantelgevaar. Ook worden trucks slecht onderhouden en ontbreken soms veiligheidsgordels.

 

Elk jaar krijgt de AI tweehonderd meldingen van ongevallen met heftrucks. In de laatste zeven jaar vielen daarbij 36 doden. Tijdens de negen maanden van het onderzoek in 2004 en 2005 werden meer dan honderd ernstige ongelukken gemeld waarbij vijf mensen overleden. Volgens de AI veroorzaakt ook het rijgedrag van chauffeurs ongevallen.

 

De Arbeidsinspectie controleert de veiligheid van vorkheftrucks volgend jaar opnieuw.

 

Over de preventiemedewerker bestaat nog veel onduidelijkheid. Dat blijkt uit 1400 scans door vooral industriele bedrijven en de zakelijke dienstverlening op preventiewijzer.nl. Veel bedrijven geven in de scans aan behoefte te hebben aan meer houvast.

 

Nederlandse werknemers zijn trots op het bed rijf waarvoor ze werken en voelen zich verantwoordelijk voor het succes of falen van de organisatie. Dat meldt Aon Nederland na een onderzoek onder 872 werknemers. Vooral mannen en hoger opgeleiden hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Bijna een op de drie werknemers heeft geen vertrouwen in het topmanagement.

 

In de serie NTA 8112 over ontruimingsplannen is ‘deel 5 – Gebouwen met een logiesfunctie’ verschenen. De geformuleerde voorwaarden vormen de basis voor een ontruimingsplan. Een ontruimingsplan voor logiesgebouwen verdient extra aandacht omdat gasten en bezoekers geen verantwoordelijkheid hebben voor elkaar, kamers op slot kunnen zitten, vluchtroutes onbekend kunnen zijn en rolstoelgebruikers of andere personen zich mogelijk moeilijk voortbewegen. De norm is te bestellen bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), tel. 015-269 03 90.

 

Met de campagne ‘Werken naar vermogen’ informeert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het publiek over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) die per 1 januari start. De campagne bestaat uit televisie- en radiospots en advertenties in geschreven media. Er is daarbinnen extra aandacht voor werkgevers.

 

Drie transportbedrijven zijn voor hun maatregelen op het gebied van arbeidsomstandigheden onderscheiden met de Arboprijs Wegvervoer 2005. Schenk Tanktransport in Papendrecht heeft in zijn wagens stoelen met geheugen voor instellingen van chauffeurs. Bij Kuipers Logistics in Oldenzaal leren chauffeurs met een mobiele simulator gevaren herkennen. Veenstra Transport in Heeg kreeg bovendien de eerste Themaprijs voor een flexibel werksysteem. Bij Veenstra werken de chauffeurs bijna zestig uur in de week, maar krijgen zij eens in de acht weken een hele week vrij. De chauffeurs maken daardoor minder overuren.

 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) gaat harder strijden voor behoud van het arbeidsomstandighedenspreekuur in de nieuwe Arbowet. De NVAB vreest dat afschaffing van het vrij toegankelijke spreekuur bij de bedrijfsarts leidt tot een tweedeling in de zorg voor de gezondheid van werknemers.

 

Vooralsnog had de lobby van de bedrijfsartsen niet het gewenste resultaat. Een brief aan staatssecretaris Van Hoof en een open brief van NVAB-voorzitter P. Rodenburg in Medisch Contact brachten de staatssecretaris nog niet op andere gedachten.

 

In de brief schrijft de NVAB ‘ernstig verontrust’ te zijn over het voornemen om het arbeidsomstandighedenspreekuuur te schrappen. ‘De wettelijk verankerde vrije toegang tot de bedrijfsarts is een onmisbaar instrument voor de bescherming van werknemers en het preventiebeleid’, schrijft voorzitter P. Rodenburg aan staatssecretaris Van Hoof. In de open brief in Medisch Contact waarschuwt hij dat het afschaffen van vrije toegang tot de bedrijfsarts leidt tot ‘meer en ernstiger zieke werknemers en een toename van maatschappelijke kosten door arbeidsongeschiktheid’.

 

In de Vaste Kamercommissievergadering SZW, 2 november jongstleden, namen VVD en GroenLinks het NVAB-verzet over. Maar staatssecretaris Van Hoof bleef bij zijn standpunt. Volgens hem is de toegang tot ‘de arbo-arts’ geen doel, maar een middel. Omdat de nieuwe Arbowet alleen bestaat uit doelvoorschriften, is er voor een arbeidsomstandighedenspreekuur geen plaats meer, beredeneerde hij.

 

De NVAB kijkt daarom straks heel nauwkeurig naar de formulering van de doelvoorschriften in de nieuwe Arbowet en versterkt ondertussen haar politieke lobby.

 

Werknemers voelen zich te weinig gehoord door arboprofessionals. Een eigen inbreng op terugkeer uit verzuim komt daardoor moeilijk aan bod. Dat concludeert het Landelijk Meldpunt Arbodienstverlening (LMA) in zijn jaarrapportage 2004 Eigen verantwoordelijkheid in arboland. De rapportage baseert zich op de ervaringen van achthonderd werknemers die vorig jaar contact hadden met het LMA.

 

Volgens het rapport ervaren werknemers weinig ruimte om invulling te geven aan hun eigen verantwoordelijkheid bij terugkeer uit verzuim. Arboprofessionals zouden weinig belangstelling tonen voor het verhaal en de eigen oplossingen van de werknemer. Werknemers hebben daardoor het gevoel dat hun mening en ervaringen er niet toe doen. Ook twijfelen werknemers geregeld aan de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, meldt de LMA-rapportage.

 

Het Breed Platform Verzekerden en Werk (BPV&W), verantwoordelijk voor het LMA, vindt dat arbodienstverleners daarom meer moeten investeren in coaching- en communicatieve vaardigheden van arboprofessionals. Ook moeten zij werknemers meer op hun mogelijkheden en rechten wijzen, vindt het BPV&W.

 

Het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) heeft twee nieuwe normen gepubliceerd voor het heffen van personen met hijskranen. Het gaat om twee delen van de Europese norm NEN-EN 14502.

 

In deel 1, ‘Suspended baskets’, staan ontwerpeisen en eisen voor de gebruikershandleiding van werkbakken die worden opgehangen aan de hijskraanhaak. Deel 2 gaat over ‘Elevating control stations’. Dit zijn cabines waarvan de positie ten opzichte van de kraan kan veranderen om de machinist een zo goed mogelijk zicht op de last te geven. De norm behandelt de veiligheidseisen voor dergelijke hefbare bedieningsplaatsen.

 

De NEN-EN 14502 geldt niet voor speciale liften aan hijskranen voor het vervoeren van kraanbedieners naar de cabine. Hiervoor wordt een aparte norm opgesteld.

 

Werknemers in de metaalsector weten lang niet altijd of zij werken met reprotoxische stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind. FNV Bondgenoten is geschrokken van dit resultaat uit haar onderzoek ‘Is uw werkplek babyproof?’.

 

Heidi Timmermans, beleidsadviseur FNV Bondgenoten, noemt de resultaten ‘verontrustend’. In de metaalsector deden 155 werknemers mee aan de enquete. De helft daarvan weet niet of ze werken met oplosmiddelen zoals tolueen en xyleen en coatings die loodchromaat bevatten. Vier op de tien ondervraagden in de metaal maken zich zorgen door problemen bij collega’s en vragen uit de omgeving.

 

FNV Bondgenoten hield het onderzoek in de chemie, de metaal, de houtindustrie en het schildersbedrijf. Deze sectoren werken veel met reprotoxische stoffen.

 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt het Nederlandse wetsvoorstel dat de bewijslast voor seksuele intimidatie tegen werknemers omkeert ‘schadelijk en overbodig’. De werkgevers dringen bij de Tweede Kamer aan op aanpassing van de Europese richtlijn.

 

Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in de Wet gelijke behandeling de bewijslast voor seksuele intimidatie tegen werknemers verschuiven. Niet de werknemer moet bewijzen dat er iets is gebeurd, maar de werkgever moet straks bij een beschuldiging zijn onschuld aantonen. De wetswijziging is nodig omdat Nederland moet voldoen aan de Europese richtlijn hierover. De Europese richtlijn draait de bewijslast om. met seksuele intimidatie op dit moment al voldoende beschermd is in de Nederlandse Arbowet.

 

Voor VNO-NCW is de Europese richtlijn ‘een voorbeeld van ongewenste Europese regelgeving’. De werkgeversorganisatie vindt dat de positie van werknemers die te maken krijgen

 

Volgens VNO-NCW leidt de voorgestelde wetswijziging tot ‘een vergaande juridisering met mogelijk vele ongefundeerde klachten en overbodige juridische procedures. Het wetsvoorstel maakt een gang naar de rechter gemakkelijker omdat de eiser slechts een vermoeden hoeft aan te dragen. Dat brengt werkgevers in een kwetsbare positie’, reageert VNO-NCW.

 

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vraagt VNO-NCW de politiek de kwestie in Europa opnieuw aan de kaak te stellen.

 

Een plant op kantoor is goed voor de productiviteit en het gevoel van werknemers. Daarom starten het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ en het Bloemenbureau Holland in tien Europese landen de campagne ‘Healthy Green at Work’. Via advertenties en de website www.healthygreenatwork.org proberen zij Europa ervan te overtuigen dat planten een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving en daarmee positief uitstralen op het werk en werknemers.

 

Bedrijven met een lager ziekteverzuim voeren vaak een goed gezondheidsbeleid, stelt het TNO-rapport ‘Profiel Arbeid en Gezondheid 2005’. Het rapport geeft een beeld van de gezondheid van werkend en niet-werkend Nederland. Negentig procent van de werkenden vindt de eigen gezondheid goed, al zijn er soms wel RSI-klachten. Andere conclusies van TNO: werkenden met een aandoening hebben vaker slechtere arbeidsomstandigheden en bij een hoge werkdruk helpt sport tegen burn-out klachten. Bestellen: receptie@arbeid.tno.nl.

 

Een nieuwe digitale RI&E voor M KB-bedrijven in de bouwnijverheid zag onlangs het licht. Stichting Arbouw ontwikkelde deze voor kleinere bedrijven in de sector. Bedrijven met een beperkt aantal verschillende beroepen kunnen daarmee zelf stap voor stap een risico-inventarisatie en -evaluatie maken en hun plan van aanpak actueel houden. De digitale RI&E is gratis te downloaden op de website van Arbouw: www.arbouw.nl.

 

In Nederland overleden vorig jaar minder mensen door een bedrijfsongeval dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

 

In 2004 waren er 93 dodelijke ongevallen te betreuren. In 2003 kwamen 109 mensen om door een bedrijfsongeval. Het aantal doden door bedrijfsongevallen schommelde in de periode 1996-2004 tussen de 88 en 126 per jaar.

 

Bijna vier op de tien mensen overleden de afgelopen twee jaar door beknelling. Ruim een kwart door een dodelijke val. Een op de acht overleed door een zwaaiend of vallend voorwerp.

 

Bij drie op de tien dodelijke ongevallen was een transportmiddel als hijskraan, shovel of lift betrokken. Specifiek in de transportsector was zelfs in 70 procent van de gevallen een transportmiddel onderdeel van een ongeluk. Bijna de helft van de dodelijke slachtoffers werkte in de bouw (25 procent) of industrie (20 procent).

 

Directeur Arbeidsinspectie Jaap Uijlenbroek liet eerder in ARBO optekenen dat de ondergrens voor dodelijke ongevallen wellicht bereikt is. ‘Het aantal ongevallen is al jaren stabiel, ondanks de stijging in arbeidsjaren en de groei van de economie. Natuurlijk zullen er altijd domme dingen gebeuren, werken is immers mensenwerk, maar je zou eerder kunnen zeggen dat de ondergrens in ongevallen is bereikt’, zo zei hij in ARBO 4 van dit jaar.

 

Veiligheidskundige Ad Boesten betwijfelt dit. ‘Ik heb de statistieken bekeken. Een halve eeuw geleden hadden we minder ongevallen dan nu. Terwijl veel gevaarlijk werk niet meer in Nederland plaatsvindt.’ Bovendien mag de arbowereld niet tevreden achteroverleunen, zegt Boesten. ‘Een daling in de cijfers kan toeval zijn. Dodelijke ongevallen alleen zeggen ook niets over de overall veiligheid. Dan moet je ook de ongevallen zonder dodelijke gevolgen meenemen. Maar verlies van levenskwaliteit of levensjaren door een ongeluk worden niet meegerekend.’

 

De laatste kritische noot die Boesten kraakt, betreft het economische aspect. ‘Een mensenleven is echt uit te drukken in euro’s. Je kunt becijferen hoeveel het meer of minder kost aan investeringen om dodelijke ongevallen te voorkomen. Misschien wordt je product dan onbetaalbaar. Maar die vraag wordt nu helemaal niet gesteld.’

 

Werknemers gaan eerder aan het werk naarmate zij minder steun krijgen van hun leidinggevenden. Deze conclusie trekt promovendus Maaike Post aan de Rijksuniversiteit Groningen in haar proefschrift over de Wet verbetering poortwachter.

 

‘Ik vond het zelf ook een opmerkelijke conclusie’, reageert de promovendus. ‘Het druist in tegen de gangbare opvattingen. Maar dit resultaat kwam nu eenmaal uit mijn verzamelde gegevens. Die kan ik niet veranderen.’

 

Post onderzocht de werkhervatting van bijna duizend werknemers die onder de Wet verbetering poortwachter vallen. Zij volgde hen tot tien maanden na de ziekmelding.

 

Volgens de promovendus bepalen werkgerelateerde factoren en het type klacht wanneer een langdurig zieke werknemer zijn werk weer hervat. Als werkgerelateerde factoren benoemt zij de steun van leidinggevenden en collega’s.

 

De steun van leidinggevenden blijkt een averechts effect te hebben: hoe minder steun, des te sneller de werknemer weer aan het werk gaat. Post: ‘Zieke werknemers die niet zo’n goed contact hebben met hun leidinggevende, voelen zich in een economisch slechtere periode minder zeker van hun baan. Zij vinden het daarom belangrijk om aan het werk te blijven en zijn minder lang ziek.’

 

De onderzoekster merkt op dat zij het onderzoek deed in een periode van laagconjunctuur. Dat heeft volgens haar effect op de resultaten. ‘Aan mijn onderzoek kun je niet de algemene conclusie verbinden dat steun van leidinggevenden niet belangrijk is. Mijn onderzoek is verbonden aan een periode van recessie. Dan daalt ziekteverzuim altijd al’, nuanceert Post. Werknemers uit de sector onderwijs hervatten hun werk het minst snel. Steun van collega’s beinvloedt werkhervatting positief. Als collega’s een werknemer steunen, hervat deze het werk eerder, aldus Post.

 

Arbouw heeft haar Handboek Arbeidsmiddelen gedigitaliseerd. Het volledige handboek en de bijbehorende checklists zijn beschikbaar via internet.

 

Het Digitale Handboek Arbeidsmiddelen is een hulpmiddel voor ondernemers in de B&U- (Bouw- en Utiliteit), GWW- (Grond, Wegen en Waterbouw) en A+O-sector (Onderhoud en Afbouw) bij het onderhouden en inspecteren van arbeidsmiddelen.

 

Bedrijven kunnen de checklists voor verschillende arbeidsmiddelen invullen op de website van Arbouw (www.arbouw.nl/handboekarbeidsmiddelen). Het is ook mogelijk de checklists en het handboek te downloaden en daarna offline te gebruiken.

 

Chemieconcern AkzoNobel heeft met het programma ‘Hear, hear’ de eerste prijs gewonnen in de Goede Praktijken Competitie rondom de Europese Week ‘Weg van de Herrie’. AkzoNobel wint 10.000 euro voor verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden en een nominatie voor de Europese ‘Good Practice Award’.

 

In het programma ‘Hear, hear’ probeert Akzo-Nobel personeel bewust te maken van het belang van goede gehoorbescherming. De jury denkt dat de aanpak, die succesvol bleek in de AkzoNobel-vestigingen in Hengelo en Sassenheim, ook voor andere bedrijven bruikbaar is.

 

Het chemieconcern verlaagde de maximale blootstellingsnorm tot 75 dB, in plaats van de wettelijk voorgeschreven 80 dB. AkzoNobel baseert zich hierbij op wetenschappelijk onderzoek van professor Vinck, audioloog aan de Universiteit van Gent.

 

Voor iedere medewerker maakt AkzoNobel een risicoprofiel op basis van het geluidsniveau op de werkplek. Vervolgens krijgen werknemers een gehoormeting en wordt naast een traditioneel audiogram een OAE-gram gemaakt. Het bepalen van de Oto Akoetische Emissie toont vroegtijdig gehoorschade aan.

 

AkzoNobel werkte hiervoor samen met het bedrijf Hearing Coach. Dit bedrijf ontwikkelde met professor Vinck een methode om OAE-meetgegevens om te zetten in een diagram dat de status van het gehoor voor iedereen inzichtelijk maakt.

 

Aan de hand van het risicoprofiel en het OAE-gram bespreekt AkzoNobel met individuele werknemers de gevaren en hoe ze die kunnen voorkomen.

 

Volgens AkzoNobel krijgen werknemers hierdoor meer bewustzijn over de risico’s van gehoorbeschadiging en is het gebruik van gehoorbescherming verbeterd.

 

De gedeelde tweede prijs ging naar het Verbond Papier en Karton (VPK) en het Preventief Arbo Adviesbureau. Het Verbond Papier en Karton ontwikkelde een rekenformule om kosten en baten van lawaaibestrijdende maatregelen tegen elkaar af te wegen. Het Preventief Arbo Adviesbureau krijgt de prijs voor het bestrijden van geluidsoverlast in sporthallen.

 

In de Europese Week, van 24 tot 28 oktober, besteedden alle Europese lidstaten aandacht aan lawaai op de werkplek.

 

Ouderen langer laten doorwerken heeft nog steeds geen prioriteit bij werkgevers en werknemers. Zij zien het althans niet als dringende noodzaak voor de eigen organisatie, sector of economie, blijkt uit onderzoek van het ministerie van SZW. Oudere werknemers zijn loyaler, nauwkeuriger, betrouwbaarder, sociaal vaardiger en beter in het overdragen van kennis. Maar werkgevers en werknemers vinden ouderen ook minder productief, duurder en minder bereid mee te gaan in veranderingen.

 

Bij reintegratie moeten concrete vacatures het uitgangspunt zijn. Dat vindt voorzitter Jan van Zijl van de Raad voor Werk en In komen (RWI). De vraaggerichte reintegratie moet de tegenvallende resultaten van de private reintegratiemarkt verbeteren. Volgens de RWI-voorzitter worden hierdoor niet alleen de kansrijke werkzoekenden geholpen. Van Zijl: ‘Er blijft dan ook meer tijd, energie en middelen over om de moeilijke gevallen te helpen.’

 

Eind 2006 verschijnt de nieuwe Arbowet. De ministerraad schaart zicht achter de plannen voor een nieuwe Arbowet van staatssecretaris Van Hoof. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst in een persbericht weten. Van Hoof stuurt het wetsvoorstel binnenkort naar de Raad van State voor advies. De nieuwe wet moet eind volgend jaar in werking treden. De tekst van het wetvoorstel in nog niet openbaar.

 

Kabinet schrapt extra keuring liften. Het schrapt de verplichte tweede (onafhankelijke)keuring voor nieuwe liften. Voortaan volstaat de eindcontrole die de fabrikant voor de ingebruikname uitvoert. Het afschaffen van de tweede keuring scheelt het betrokken bedrijfsleven jaarlijks bijna een miljoen euro aan administratieve lasten.

 

Reageer op dit artikel