artikel

PMO: oude wijn in nieuwe zakken?

Wetgeving

Een PMO is een manier om de gezondheid van werknemers te bewaken en te bevorderen. Dat was met het PAGO ook al het geval. Nu is meer maatwerk mogelijk, omdat er niet alleen aandacht is voor de arbeidsrisico’s, maar ook voor de leefstijl van de werknemer.

 

Een PMO bestaat uit een gezondheidsonderzoek en zonodig ook uit activiteiten (interventies) om de gezondheid van de werknemer te verbeteren.

 

Uit onderzoeksresultaten van een groep werknemers kunnen er ook conclusies op organisatieniveau worden getrokken en gerichte acties worden ingezet.

 

De specifieke bedrijfssituatie bepaalt de vorm en inhoud van een PMO.

 

Dat betekent dat een standaard PMO moeilijk te bepalen is. In principe kan men op brancheniveau voor bepaalde veel voorkomende functies (bijvoorbeeld ziekenhuisverpleegkundige of vrachtwagenchauff eur) een PMO beschrijven. Die beschrijving kan echter niet volledig zijn, omdat er immers ook bedrijfsspecifi eke omstandigheden en eigen doelstellingen van een bedrijf zijn. Bij het bepalen van de inhoud wordt natuurlijk gebruikgemaakt van de risico-inventarisatie. Een ander hulpmiddel om naar specifi eke branche- of beroepsrisico’s te kijken is de website www.beroepsrisico.nl.

 

In artikel 18 van de Arbowet staat:

 

de werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 

Dit betekent dat een werkgever verplicht is een werknemer een PMO aan te bieden.

 

Hoe vaak het onderzoek moet worden uitgevoerd en hoe het onderzoek eruit ziet, staat niet in de wet. Een bedrijf kan hier dus zelf vorm aan geven. Er zijn wel enkele verplichtingen. In het Arbobesluit worden specifi eke groepen en vormen van arbeid en blootstelling genoemd waarbij een onderzoek moet worden aangeboden voor de aanvang van de werkzaamheden.

 

Werknemers zijn wettelijk niet verplicht aan een PMO deel te nemen. Er kan echter een verplichting bestaan op grond van een cao. Dit is het geval in enkele branches met aanzienlijke arbeidsrisico’s, zoals het beroepsgoederenvervoer.

 

Meer informatie: http://portal.bgz.nl/ (combikeuring).

 

Er worden geen eisen gesteld aan organisaties die een PMO uitvoeren.

 

Een gecertifi ceerde bedrijfsarts is een belangrijke schakel in het hele traject.

 

Als het PMO zonder aanpassing wordt gebruikt als alternatief voor het PAGO, is er niets nieuws onder de zon en wordt ook het PMO een verplicht nummer. Maar alle lichten staan op groen om het PMO een vast onderdeel te laten zijn van het gezondheidsbeleid. De volgende ontwikkelingen ondersteunen dit.

 

• Om het verzuimpercentage laag te houden dient de aandacht te verschuiven naar preventie. Het PMO kan hier een rol in spelen.

 

• Door de economische groei zijn bedrijven bereid te investeren in gezondheid.

 

• Het PMO zal genoemd worden in arbocatalogi als vast onderdeel van een preventief arbobeleid.

 

• Door de aandacht op gezondheid te vestigen en niet alleen op risico’s in de arbeid kan het PMO ook los van een risico-inventarisatie ingezet worden.

 

Dus de vraag ‘Oude wijn in nieuwe zakken?’ kan voorzichtig negatief beantwoord worden, maar er is nog een lange weg te gaan. Voor de preventiemedewerker kan het PMO een belangrijk instrument worden om gericht acties te ondernemen als het gaat om het voorkomen van verzuim.

 

 

VOORBEELD VAN EEN PMO

 

Voor medewerkers in een fabriekshal kan het PMO er als volgt uitzien:

 

– algemene check-up (bloedonderzoek, bloeddruk, gewicht, lengte)

 

– invullen vragenlijst over fysieke belasting

 

– specifi eke aandacht voor overgewicht met gericht advies over bewegen en gezonde voeding gehooronderzoek

 

 

 

FASEN VAN HET PMO

 

1. Orientatie en besluitvorming

 

– projectgroep opzetten en consulteren

 

– doelen kiezen

 

– budgettaire mogelijkheden vaststellen

 

– beslissing nemen

 

2. Voorbereiding

 

– taken verdelen

 

– inhoud vaststellen

 

– instanties en professionals contracteren

 

– uitvoering plannen

 

3. Uitvoering individugerichte activiteiten

 

– screentest uitvoeren

 

– signaleringsvragenlijst invullen

 

– functionele geschiktheid onderzoeken

 

– aanvullende diagnostiek uitvoeren

 

– individugerichte interventies adviseren

 

4. Uitvoering groepsgerichte activiteiten

 

– groepsanalyse en groepsrapportage opstellen

 

– groepsinterventies uitvoeren

 

5. Evaluatie en vervolgplanning

 

 

We willen in een volgend nummer diverse bedrijven aan het woord laten over hun ervaringen met het PMO, het liefst aangevuld met praktijkvoorbeelden. Kunt u hierover iets vertellen, neem dan contact op met de redactie, Inge Mulder (imulder@kluwer.nl).

 

Reageer op dit artikel