artikel

Arbowet geldt ook op schoolplein

Wetgeving

Sinds begin 2008 zitten ze op een andere school. De vader heeft eerder de Arbeidsinspectie verzocht om handhavend op te treden. Die heeft meegedeeld, dat dit niet mogelijk was omdat de Arbeidsomstandighedenwet of enig ander wettelijk voorschrift op de genoemde situatie niet van toepassing is. Bezwaar tegen dit besluit is door de minister van SZW verworpen en de vader gaat in beroep bij de (bestuurs)rechter.

Anders dan de minister is de rechtbank van oordeel dat de aanwezigheid van gevaarlijke speeltoestellen en ander meubilair van geimpregneerd hout wel binnen het toepassingsbereik van de Arbowet valt. Die wet is niet van toepassing bij activiteiten van de leerlingen, want die zijn immers geen werknemers. Het is ook niet aannemelijk dat de geimpregneerde houten voorwerpen op het schoolplein voor andere activiteiten worden gebruikt.

Maar aangenomen mag worden dat leerkrachten leerlingen die zich op en bij die speeltoestellen bevinden, begeleiden. Die werkzaamheden vallen wel degelijk onder het bereik van de Arbeidsomstandighedenwet. De kans dat de leerkrachten dan met dat giftige hout in aanraking komen is reeel. Het beroep is gegrond en de minister moet een nieuw besluit nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Reageer op dit artikel