artikel

Recht op arbo-info

Wetgeving

Auteur: Jan Popma

 

Heeft een werknemer recht op een exemplaar van de RI&E? Heeft de ondernemingsraad recht op rapporten van de Arbeidsinspectie? Over deze twee thema’s woedt sinds enige tijd een geschil tussen minister Donner van Sociale Zaken en de FNV. Aanleiding voor het eerste geschil waren twee zaken waarbij de werkgever weigerde de RI&E ter beschikking te stellen. In de oude Arbowet stond dat elke werknemer recht had op inzage. Volgens Donner betekende dit echter niet dat de werkgever verplicht is alle werknemers een exemplaar van de RI&E te geven.

De werknemer kan ook op andere manieren kennis nemen van de risico’s. De werkgever is immers op grond van artikel 8 van de Arbowet verplicht om werknemers voor te lichten over de aan de werkzaamheden verbonden risico’s. Bovendien hebben ondernemingsraden volgens de minister recht op een exemplaar van de RI&E. Werknemers die echt willen weten wat de risico’s zijn, kunnen wel via de or inzicht krijgen in de RI&E en het plan van aanpak. In de praktijk werkt dit echter anders dan de minister waarschijnlijk vermoedt. De aanname is dat ondernemingsraden daadwerkelijk kunnen beschikken over een exemplaar van de RI&E. Uit meerdere onderzoeken blijkt echter dat dit in werkelijkheid nogal tegenvalt. Ook de wettelijke bepaling dat de werkgever zijn werknemers voorlicht over de risico’s blijkt in veel bedrijven een papieren regel te zijn.

Eenzelfde gedachtegang dringt zich op bij een andere kwestie die de FNV aan de orde heeft gesteld. In een ‘brandbrief’ aan de minister spreekt de FNV haar bezorgdheid uit over het feit dat de Arbeidsinspectie niet langer een kopie stuurt van rapporten die zij aan werkgevers toezendt. Dit was tot voor kort wel gebruikelijk. Die werkwijze is onder de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken gewijzigd. Volgens minister Donner omdat het arbo-overleg tussen werkgevers en werknemers in de praktijk voldoende functioneert. Of werkgevers altijd bereid zijn om de gevraagde rapporten te verstrekken, is nooit onderzocht. Er zijn bij FNV Bondgenoten wel signalen van het tegendeel.

De Arbowet kent een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het arbobeleid. Werkgever en werknemers moeten samen die verantwoordelijkheid dragen. De opstelling van de minister ondermijnt dat systeem. Ondernemingsraden worden door de Arbeidsinspectie minder geinformeerd dan de werkgever, en dat zet medezeggenschappers willens en wetens op achterstand.

Reageer op dit artikel