artikel

Asbest verwijderd in studentenhuis

Wetgeving

Het neerdalende stof wordt niet opgezogen, en ramen en deuren zijn opengezet, waardoor de asbestvezels extra worden verspreid. Het gebied is niet afgezet en is voor medebewoners toegankelijk.

 

De officier van justitie gaat over tot vervolging, omdat de werkgever werkzaamheden heeft laten uitvoeren waarbij ernstige schade aan de gezondheid van die werknemers verwacht kon worden (art. 32 Arbowet). Ook zijn de veiligheid en gezondheid van derden in gevaar gebracht (art. 10 Arbowet). De werkgever heeft verder niet voldaan aan diverse asbestvoorschriften uit het Arbobesluit.

De raadsman heeft vrijspraak gevorderd omdat de metingen geen overschrijding te zien gaven van de grenswaarde van asbest.

 

De economische politierechter stelt vast dat de werkzaamheden vooraf onvoldoende waren geinventariseerd op aanwezigheid van asbest. Ook ging men niet zodanig te werk dat zoveel mogelijk werd voorkomen dat er asbeststof vrijkwam. De werknemers hebben in elk geval twee dagen zonder adequate bescherming in de besmette ruimten gewerkt. 

 

Volgens een TNO-rapport over risicoclassificatie van werkzaamheden met asbest geeft elektrisch zagen een te verwachten blootstellingsniveau van gemiddeld 0,27 vezels/cm3 met een range van 0,1 tot 0,57 vezels/cm3. Dat komt overeen met risicoklasse 2, als bedoeld in artikel 4.48 Arbobesluit (0,1 tot 1 vezel/cm3). Die risicoklasse volgt ook uit een gemeentelijke asbestinventarisatie, waaruit bleek dat de gehele verdieping inclusief de slaapkamer van een student met asbeststof was besmet.

 

Er was geen voorlichting gegeven aan de werknemers over het gevaar van blootstelling aan asbeststof, noch over de mogelijke maatregelen en het juiste gebruik van kleding en beschermingsmiddelen. Verder werd het werk niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf (art. 4.54d Arbobesluit) en ontbraken gecertificeerde vakbekwame toezichthouders.

 

Van blootstelling aan een lage concentratie is volgens de rechter dus geen sprake. Dat uit luchtmetingen daarna bleek dat de concentratie in de lucht tot onder de grenswaarde was gedaald, maakt dat niet anders. De rechter is van oordeel dat het binnenkrijgen van niet te verwaarlozen hoeveelheden asbestvezels door een ongecontroleerde bewerking van asbesthoudend materiaal, kan worden aangemerkt als ‘zeer schadelijk voor de gezondheid’ en ‘levensgevaarlijk’ in de zin van artikel 32 Arbowet. Voor een bewezenverklaring is het niet nodig dat het gevaar zich heeft verwezenlijkt. Het ontstaan of laten bestaan van de gevaarlijke situatie door het niet-naleven van voorschriften is voldoende.

 

Voor die overtreding wordt de werkgever veroordeeld tot een maand voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar alsmede een werkstraf van zestig uur.

 

Wilt u meer jurisprudentie? Lees Vakblad Arbo>>

 

 

Tip: Arbeid & Gezondheid

 

Aandacht voor arbeidsomstandigheden zit in een fase van nieuwe dynamiek. Deze nieuwe dynamiek zien we op het gebied van wetgeving, maar ook in de manier waarop we met ons eigen vakgebied bezig zijn. U krijgt een praktisch handvat met informatie over de schadelijke invloeden van chemische, fysische, fysieke en biologische factoren op de gezondheid die in verschillende bedrijfstakken kunnen voorkomen. Weet welke risico’s er zijn en hoe u die kunt beperken. Arbeid & Gezondheid, het voormalige Handboek Arbeidshygiene, helpt u hierbij.

  

 

Meer informatie

Reageer op dit artikel