artikel

Passieve bedrijfsarts kost arbodienst geld

Wetgeving

Een bedrijfsarts kan niet op zijn lauweren rusten na afspraken over aanvullende behandeling. En al helemaal niet als in de overeenkomst staat dat hij elke zes weken contact heeft met de zieke werknemer. In dit geval jaagt zijn te weinig actieve houding de arbodienst op kosten.

Passieve bedrijfsarts kost arbodienst geld

Hago Zorg BV verzorgt schoonmaakdiensten in gebouwen. Het bedrijf heeft daarvoor een ‘maatwerkpakket verzuimbegeleiding’ met ArboAnders afgesloten. Het contract is gericht op het aanpakken en voorkomen van verzuim. En daarmee op beperking van de schadelast van Hago door verzuim van werknemers.

De aansprakelijkheid van de arbodienst is bij een langere looptijd dan zes maanden beperkt tot de laatste zes maanden. Daarbij geldt een maximum van 25.000 euro per gebeurtenis. Maar dit gaat niet op als de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ArboAnders.

Geen WIA wegens onvoldoende re-integratie-inspanning

In december 2015 raakt een werkneemster van Hago arbeidsongeschikt wegens lichamelijke en psychische klachten. Na twee jaar weigert het UWV haar een WIA-uitkering omdat het de re-integratie-inspanningen als onvoldoende beoordeelt. Als gevolg daarvan moet Hago de medewerkster nog een jaar loon doorbetalen. Volgens de verzekeringsarts is de werkneemster niet adequaat begeleid. Evenmin heeft de bedrijfsarts vinger aan de pols gehouden, waardoor mogelijk kansen op herstel en re-integratie zijn gemist. Bezwaar tegen de loonsanctie is vergeefs. Daarop stelt Hago de arbodienst aansprakelijk voor de schade (geschat op ruim 30.500 euro).

> LEES OOK: Re-integratie-inspanning werkgever schiet tekort

Overeenkomst verwijst naar Poortwachter en NVAB-eisen

Als eerste beoordeelt de rechtbank of ArboAnders bij de verzuimbegeleiding de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen. En in het verlengde daarvan, of de bedrijfsarts heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. De overeenkomst verwijst naar de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter, een richtsnoer bij de beoordeling van dit handelen. En ook naar de eisen die de NVAB aan bedrijfsartsen stelt.

Kern van de zaak: heeft de bedrijfsarts genoeg gedaan?

Het gaat in de kern om de vraag of de bedrijfsarts voldoende heeft gedaan om de aanvullende medische behandeling van de werkneemster van de grond te krijgen. De bedrijfsarts heeft op 30 augustus 2017 met de zoon van de werkneemster gesproken over het starten van de geadviseerde aanvullende behandeling. Er zou zijn toegezegd dat de werkneemster daadwerkelijk met de behandeling zou beginnen. Vervolgens heeft de bedrijfsarts tot in november 2017 geen contact gehad over de voortgang, niet met de werkneemster zelf en evenmin met haar huisarts. Kennelijk heeft hij er na het gesprek met haar zoon op vertrouwd dat de behandeling was gestart.

> LEES OOK: Weet iedereen wat de bedrijfsarts doet?

Iedere zes weken contact met zieke werknemer? Nou, nee

Volgens de rechtbank heeft de bedrijfsarts op deze manier onvoldoende invulling gegeven aan de op hem rustende taak. Daarbij speelt een rol dat in de overeenkomst staat dat de bedrijfsarts iedere zes weken contact moet onderhouden met de zieke werknemer. En dat is niet gebeurd. Omdat de werkneemster taalproblemen en psychische klachten heeft, is het voor haar moeilijk om “een cirkel te doorbreken”. Dit had voor de bedrijfsarts aanleiding moeten zijn het aanbevolen behandeltraject beter in de gaten te houden.

Bedrijfsarts heeft voortgang re-integratietraject niet bewaakt

De conclusie is daarom dat de bedrijfsarts twee maanden lang de voortgang van het re-integratietraject niet heeft bewaakt. Ook heeft hij een te weinig actieve inzet getoond. Daarmee is hij tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

> LEES OOK: Dit vinden werknemers van arbodiensten

De arbodienst beroept zich op de exoneratieclausule (een clausule om een wettelijke verplichting tot schadevergoeding uit te sluiten of te beperken bij een toerekenbare tekortkoming). De rechtbank acht dit beroep onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Daarom kent hij de vordering toe, maar vraagt daarbij om nadere onderbouwing van het bedrag.

Bron: Rechtbank Leeuwarden, 27 februari 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:754
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

LET OP: Inmiddels heeft de rechtbank Oost-Brabant, afdeling Bestuursrecht, in haar uitspraak van 26 april 2019 bepaald dat de bedrijfsarts geen verwijt kan worden gemaakt en dat de loonsanctie ten onrechte is opgelegd.
> LEES OOK de nieuwe uitspraak: Bestuursrechter herroept loonsanctie Hago Zorg

 

> TIP: Bijblijven met Arbowetgeving? Kom naar de Arbo Actualiteitendag!

Genoeg instructie? Hier komt de aap uit de mouw

Reageer op dit artikel