PBMwijzer / ademhalingsbescherming / weteving

In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor ademhalingsbeschermingsmiddelen is ook de Wet op de medische keuringen van belang.

 

In het kader van ademhalingsbescherming relevante wetgeving is:

  • Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
  • De verplichting voor de werkgever om de risico’s schriftelijk te inventariseren en te evalueren.
  • De verplichting voor de werkgever om pbm’en aan zijn werknemers te verstrekken.
  • De verplichting voor de werkgever om voorlichting te geven aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor werknemers om de ter beschikking gestelde pbm’en juist te gebruiken.
  • De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen blijkt uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • Voordat een werknemer ademhalingsbescherming gaat dragen, moet hij een medische keuring ondergaan. Dit is geregeld in de Wet op de medische keuringen en in de artikelen 14 en 18 van de Arbowet.