PBMwijzer / Ademhalingsbescherming / Bij de bron aanpakken

De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Vervolgens moet het risico worden aangepakt volgens de arbeidshygiënische strategie. 

Bij ademhalingsbescherming gaat het om het risico dat de omgevingslucht gezondheidsschadelijke stoffen bevat die boven de grenswaarden komen. De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer.

 • Het risico moet worden aangepakt volgens de vier stappen van de arbeidshygiënische strategie.
  • Stap 1, bronaanpak: het risico bij het ontstaan voorkomen of beperken.
  • Stap 2, afscherming van de bron: kijken naar mogelijkheden om het risico af te schermen.
  • Stap 3, technische en/of organisatorische maatregelen: beperken van het aantal werknemers dat bloot staat en beperking van de blootstellingduur.
  • Stap 4, persoonlijke beschermingsmiddelen: wanneer alle voorgaande stappen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, moet ademhalingsbescherming worden gedragen.
 • Te nemen maatregelen om risico’s aangaande gevaarlijke stoffen in de lucht zoveel mogelijk te beperken zijn onder meer:
  • het gebruik van minder gevaarlijke materialen;
  • het verbeteren van het werkproces om blootstelling te verminderen;
  • ventilatie;
  • het verminderen van blootstellingstijd;
  • het gebruik van detectiesystemen om te waarschuwen tegen gevaarlijke concentraties.
 • Afhankelijk van het type gevaar en de risicoanalyse wordt een  bepaald ademhalingsbeschermingsmiddel gekozen.
 • Er kan worden gekozen voor gebruik van afhankelijk of onafhankelijke ademhalingsbescherming.

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel en het gebruik daarvan? De PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk