artikel

Onjuiste PBM, werkgever aansprakelijk?

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Een werkgever moet de juiste PBM beschikbaar stellen aan zijn werknemers. Door dit niet te doen, schendt hij zijn zorgplicht. Daarmee is hij aansprakelijk voor de eventuele schade en het mogelijke letsel van zijn werknemers.

Onjuiste PBM, werkgever aansprakelijk?

In deze uitspraak staat de zorgplicht van de werkgever voor adequate PBM ter discussie. De werkgever heeft weliswaar PBM verstrekt in de vorm van een halfgelaatsmasker. Maar was een volgelaatsmasker hier niet de vereiste?

Industriële reinigingsklus, gebruik lockboxen voor veiligheid

Nederlander X werkt sinds 2006 als industrieel reiniger bij het Belgisch reinigingsbedrijf Smetjet. In september 2009 wordt een installatie gereinigd bij een bedrijf in Budel. Aan deze installatie verrichten ook twee andere bedrijven werkzaamheden. Voor de veiligheid worden lockboxen gebruikt. Als iemand naar binnen gaat, pakt hij een sleutel en hangt daarmee een persoonlijk hangslot aan de lockbox, zodat voor iedereen zichtbaar is wie er op dat moment binnen is. Een door Smetjet ingehuurde mangatwacht houdt toezicht op de lockboxen.

Werkgever Smetjet heeft niet gezorgd voor juiste gelaatsmaskers

X krijgt tijdens het werk een ongeval en wordt blootgesteld aan de giftige stof Röstgut (calcine). Hij loopt letsel op aan longen en strottenhoofd. X ligt drie weken op de Intensive Care. Op het ongevallenmeldingsformulier staat “Bij het buitenkomen droeg slachtoffer zijn halfgelaatsmasker ABEK P3 en andere PBM zoals voorgeschreven op de werkvergunning”. Ook volgens de arbeidsinspectie heeft Smetjet nagelaten te zorgen voor adequate gelaatsmaskers. Het oorzakelijk verband tussen de blootstelling aan de giftige stof en de letselschade is afdoende vastgesteld. Werknemer X eist in kort geding een voorschot van 50.000 euro op zijn uiteindelijke schadevergoeding.

Nederlandse rechter bevoegd, Nederlands recht van toepassing

De rechter stelt vast dat het ongeval is gebeurd in Budel, waar X gewoonlijk werkte. Daarmee is de Nederlandse rechter bevoegd op grond van art. 21 EU verordening no. 1215/2012 . Partijen hebben geen rechtskeuze gemaakt. Daarmee is op grond van art. 8 Rome-1 verordening het Nederlands recht van toepassing. De vordering is gebaseerd op art. 7:658 BW. Er is geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van X. Daarom moet er antwoord komen op de vraag in hoeverre werkgever Smetjet zijn zorgplicht is nagekomen.

Werknemer X eist in kort geding een voorschot van 50.000 euro op zijn uiteindelijke schadevergoeding

Werkgever bewust van risico’s door niet verstrekken juiste PBM?

In een kort geding moet de voorzieningenrechter terughoudend zijn in zijn oordeel. Er is ook geen ruimte voor diepgaand feitenonderzoek. De vraag is in hoeverre de werkgever zich bewust was of had moeten zijn van de risico’s door niet de juiste PBM te verstrekken – in dit geval een halfgelaatsmasker in plaat van het voorgeschreven volgelaatsmasker. En door geen adequaat toezicht uit te oefenen, zodat men het gebruik van het ontoereikende PBM had kunnen signaleren.

> LEES OOK: Het wat & hoe van PBM

Deskundigenrapport: volgelaatsmasker was hier verplicht

De rechter kan aan de hand van een eerder op verzoek van de rechtbank opgesteld deskundigenrapport wel een voorlopig oordeel geven over de naleving van de zorgplicht. Volgens dit rapport was op alle werkvergunningen onder het kopje “Vereiste Beschermingsmiddelen” zowel het vakje “volgelaatsmasker ABEK1+P3” aangekruist als het vakje “verseluchtmasker/-kap”. Enige uitzondering waren de PBM-vereisten op  de werkvergunning van de mangatwacht. Het vakje “halfgelaatsmasker stoffiltertype” is niet aangekruist. Ook het bijbehorend informatieblad schreef een volgelaatsmasker voor.

> LEES OOK: ‘Rechter: werkgever, verstrek beste handschoen’

De rechter verwerpt het verweer van de werkgever dat een volgelaatsmasker X evenmin had kunnen helpen. Want de deskundige rapporteert dat een halfgelaatsmasker ten opzichte van een volgelaatsmasker wel degelijk een “mindere beschermingsgraad” heeft, namelijk de helft. Daarmee komt de rechter tot het oordeel dat de werkgever zijn zorgplicht onvoldoende heeft nageleefd. Het voorschot wordt toegewezen.

 

Bron: Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 27 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6235
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

Reageer op dit artikel