PBMwijzer / beschermende kleding / wetgeving

In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen en verstrekken en dragen van beschermende kleding.

 

 

Hieronder een overzicht van aan beschermende kleding gerelateerde bepalingen:

  • Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
  • De verplichting voor de werkgever schriftelijk de risico’s te inventariseren en te evalueren.
  • De verplichting voor de werkgever tot verstrekken van pbm aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor de werkgever tot het geven van voorlichting aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor werknemers de ter beschikking gestelde pbm juist te gebruiken.
  • De noodzaak tot het dragen van beschermende kleding blijkt uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk