PBMwijzer / Gehoorbescherming / Wetgeving

ArbowetIn de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan alle algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. In het Arbobesluit hoofdstuk 6, afdeling 3 staat precies welke maatregelen moeten worden genomen bij schadelijk geluid. De wettelijke regels voor gehoorbescherming zijn vastgelegd in Arbobesluit artikel 6.8.

 

  • Als de werkgever niet kan voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan een geluidsniveau van 80 dB(A) of hoger moet hij gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
  • De gehoorbeschermers moeten het geluid dempen tot 80 dB(A) of lager.
  • Werknemers zijn verplicht gehoorbescherming te dragen bij een dagelijkse geluidsbelasting van 85 dB(A) of hoger.
  • Onderste actiewaarde: Vanaf een dagelijkse blootstelling van 80 dB(A) aan lawaai of een piekgeluidsdruk van 112 Pa is de werkgever verplicht om actie te ondernemen. Dit betekent: het geluid via metingen in kaart brengen, gehoorbeschermers beschikbaar stellen en werknemers voorlichten en instrueren over de maatregelen die worden genomen om de risico’s te beperken.
  • Bovenste actiewaarde: Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai 85 dB(A) of 140 Pa is, moet het geluid zelf worden ingeperkt. Bij voorkeur door maatregelen aan de bron, met een arbeidshygiënische strategie. Vanaf deze waarden is het dragen van gehoorbeschermers door werknemers verplicht.
  • Grenswaarde: De dagelijkse blootstelling aan geluid mag niet harder zijn dan 87 dB(A) of een piekgeluidsdruk van 200 Pa. Dat is gerekend inclusief de demping van de gehoorbeschermers die worden gedragen.
  • Weekgemiddelde: Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai per werkdag aanmerkelijk verschilt, kan ook de wekelijkse blootstelling aan lawaai worden bepaald. Deze mag ook niet meer bedragen dan 87 dB(A). Dat is gerekend inclusief de demping van de gehoorbeschermers die worden gedragen.
  • Beoordeling geluidsniveau: Om te weten welke maatregelen de werkgever moet nemen, moet voor elke plek waar mensen werken het geluidsniveau afzonderlijk worden beoordeeld.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk