PBMwijzer / Oog- en gezichtsbescherming / Wetgeving

ArbowetIn de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn geen specifieke bepalingen voor oog- en gezichtsbescherming opgenomen. Uitzondering hierop is de  beeldschermbril, waaraan in het Arbobesluit artikel 5 en de Arboregeling hoofdstuk 5 apart aandacht wordt besteed.

 

  • De werkgever heeft zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in verband met het werk.
  • De werkgever is verplicht schriftelijk de risico’s te inventariseren en te evalueren (RI&E).
  • De noodzaak tot het dragen van oogbeschermingsmiddelen blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
  • De werkgever is verplicht om beschermingsmiddelen aan zijn werknemers te verstrekken als die nodig zijn volgens de wet- en regelgeving.
  • De werkgever is verplicht om voorlichting aan zijn werknemers te (laten) geven over het gebruik van deze middelen.
  • Werknemers zijn verplicht de ter beschikking gestelde beschermingsmiddelen te gebruiken.

> LEES OOK: Het wat & hoe van de Arbowet

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de Gids PBM, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk