PBMwijzer / valbeveiliging / wetgeving

In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is voor valbeveiligingsmiddelen het Bouwbesluit 2012 van belang. Hierin zijn bepalingen opgenomen over permanente systemen ter voorkoming van valgevaar.

  • Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
  • De verplichting voor de werkgever schriftelijk de risico’s te inventariseren en te evalueren.
  • De verplichting voor de werkgever tot verstrekken van pbm’en aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor de werkgever tot het geven van voorlichting aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor werknemers de ter beschikking gestelde pbm’en juist te gebruiken.
  • De noodzaak tot het dragen van valbeveiligingsmiddelen blijkt uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Meer weten over het juiste type beschermingsmiddel? PBMwijzer helpt u met onafhankelijke informatie, gebaseerd op de PBMgids, hét standaardwerk voor PBM.

PBMwijzer goed beschermd aan het werk