Dit doen de inspecties nog in coronatijd

Dit doen de inspecties nog in coronatijd

De situatie rondom het coronavirus raakt iedere werkende en elk bedrijf, hoewel de manier waarop verschilt. Uiteraard heeft corona ook impact op de bedrijfsvoering van de diverse inspecties. Welke maatregelen hebben de verschillende toezichthouders inmiddels genomen? En voeren ze nog inspecties uit op werkplekken?

Onderstaand een beknopt overzicht van welke maatregelen verschillende toezichthouders inmiddels hebben genomen. Daarbij gaat het om uit te voeren inspecties en bereikbaarheid voor vragen en/of meldingen. De meeste inspecties werken door het coronavirus voornamelijk online en komen alleen nog in actie bij gemelde incidenten.

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Inspectie SZW hanteert een principe van ‘nee, tenzij’. Dat betekent dat zij reguliere bedrijfsinspecties op dit moment niet uitvoert. Een woordvoerder van de inspectie meldt: “We komen alleen in actie als er sprake is van een ernstig arbeidsongeval of bij een melding van echte uitbuiting van personeel. Daarbij houden we rekening met de voorschriften van het RIVM. Als het coronavirus in een bedrijf is geconstateerd, gaat ons personeel niet naar binnen.”

Meldingen van ernstige en dodelijke ongevallen gaan gewoon door. Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Is er sprake van een ernstig arbeidsongeval met als gevolg een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel? Meld dit dan direct bij de Inspectie SZW via 0800-5151. Of maak daarvoor gebruik van het online meldformulier.

> LEES OOK: Een arbeidsongeval melden, zo doet u dat

Inspectie leefomgeving en transport

De ILT heeft op haar website adviezen en maatregelen opgenomen voor de binnenvaart, luchtvaart, vervoer over de weg, zeescheepvaart en woningcorporaties. Want de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zorgen voor een beperkte telefonische bereikbaarheid. Vragen en meldingen? Neem dan contact op via het vragenformulier of het meldformulier op de website. Alleen voor spoedeisende zaken is bellen mogelijk met 088 489 00 00. Ook voert de ILT nog altijd inspecties uit.

Dit doen de inspecties nog in coronatijd

Daarnaast speelt de kwestie van verlenging van ADR-certificaten. Dat zijn Europees erkende vakbekwaamheidsbewijzen om gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren binnen Europa. Nederland sloot hierover met andere landen een multilaterale overeenkomst. Door deze overeenkomst blijven ADR-certificaten geldig tot en met 30 november 2020. Voorwaarde is wel dat betrokkenen vóór 1 december 2020 hun opleiding/herhalingscursus hebben gevolgd en/of examen hebben gedaan. De ILT houdt bij de handhaving rekening met de genoemde overeenkomst.

> LEES OOK: Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

Autoriteit nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Ook de ANVS heeft maatregelen genomen. De autoriteit wil ervoor zorgen dat zij haar werkzaamheden zoveel mogelijk kan voortzetten: toezicht houden op een goed niveau. Lees hierover meer op de ANVS-website. In het kort komt dit er op neer dat medewerkers het merendeel van hun werkzaamheden vanuit huis verrichten. De telefonische bereikbaarheid op 088-4890500 voor spoedeisende meldingen is nog altijd goed. U kunt verder gebruikmaken van het meldformulier. Wel kan enige vertraging optreden bij overige meldingen. De ANVS beperkt haar inspecties bij bedrijven op locatie.

DCMR Milieudienst Rijnmond

Ook deze inspectiedienst volgt de landelijke RIVM-richtlijn en dat heeft impact op de bedrijfsvoering. Het verzoek is daarom om bezoeken aan het kantoor zoveel mogelijk te beperken. Iedereen kan voor vragen telefonisch terecht op 010 246 80 00 of per mail via info@dcmr.nl. Wellicht laat het antwoord op vragen iets langer op zich wachten dan gewoonlijk. Voor meldingen van overlast is de dienst 24 uur per dag bereikbaar via de Milieutelefoon: 0888 333 555.

Industriële bedrijven die onder een minimale, kritische personeelsbezetting komen, moeten hiervan een bedrijfsmelding doen bij de DCMR.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft haar inspectiebeleid aangepast. De huidige prioriteit ligt bij voedselvoorziening. Om die reden voert de autoriteit inspecties op bijvoorbeeld productveiligheid, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid alleen risicogericht uit. Intussen pakt de Voedsel- en Warenautoriteit belangrijke meldingen en vragen zoveel mogelijk op, schrijft de NVWA op haar website. Daar is ook een overzicht gepubliceerd van alle maatregelen voor bedrijven in het NVWA-domein.

Bronnen: szw.nl, nwva.nl, ilt.nl, anvs.nl, dmcr.nl

Toezichthouder als stok achter de deur

Ondanks dat eenduidigheid wenselijk is, leidt het onderwerp veiligheid regelmatig tot discussies. Maar soms valt er over veiligheid gewoon niet te...